Auto

Usage based insurance to cover auto insurance needs.

Cyber Security
Customised cyber-risk
insurance solutions.
Electronic & Personal Goods
Insurance for a comprehensive
suite of products.
Mobile Phone Protection

Customisable mobile phone solutions

Personal Accident

Highly configurable digital personal accident insurance.

Single Disease
Comprehensive coverage for specific diseases
Transit
Complete transit solutions for shoppers and merchants.
Travel
Contemporary travel insurance products.
Pet
Personalised pet protection solutions.
gamer protection
Gamers

A health insurance solution for gamers.

E-Commerce Purchase Protection

Mitigate marketplace fraud risk with e-commerce purchase protection plans.

Index Insurance
Weather Index Insurance

Insurtech solutions to mitigate risks resulting from natural disasters and climate change

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com