Auto

Usage based insurance to cover auto insurance needs in the Philippines.

Cyber Security
Customised cyber-risk
insurance solutions.
Electronic & Personal Goods

Insurance for a comprehensive
suite of products when you shop in the Philippines.

Mobile Phone Protection
Customisable mobile phone solutions
Personal Accident
Highly configurable digital personal accident insurance.
Single Disease
Comprehensive coverage for specific diseases
Transit
Complete transit solutions for shoppers and merchants.
Travel
Contemporary travel insurance products.
Pet

Personalized pet protection solutions.

gamer protection
Gamers

A health insurance solution for Filipino gamers.

E-Commerce Purchase Protection
Mitigate marketplace fraud risk with e-commerce purchase protection plans.

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com