Chính sách bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

NOTICE ON PERSONAL DATA PROCESSING AND SECURITY

 

Công ty TNHH Axinan Việt Nam (sau đây gọi là “Igloo” hay “Công ty”) ban hành Thông báo về việc Bảo vệ và Xử lý Dữ Liệu cá nhân (sau đây gọi là “Thông báo”) trong đó quy định về mục đích, loại dữ liệu cá nhân, quyền truy cập và sửa đổi dữ liệu cá nhân, cũng như việc bảo mật thông tin được thu thập và xử lý theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân (bao gồm các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế theo từng thời điểm) và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Axinan Vietnam Company Limited (hereinafter referred to as “Igloo” or “Company”) set out the following Notice on Personal Data Processing and Security (hereinafter referred to as “Notice”) which outlines the purpose, types, disclosures, right to access and correction, as well as confidentiality to the personal data collected and processed in accordance with Decree 13/2023/ND-CP dated 17/4/2023 on personal data protection (as amended, supplemented or superseded from time to time) and other related laws and regulations.

Thông báo này mô tả mục đích mà thông tin có thể được Công ty sử dụng và là một phần điều chỉnh mối quan hệ xác lập giữa Công ty với Khách hàng và/hoặc Người dùng nền tảng của Igloo và/hoặc Đối tác và/hoặc Người lao động và/hoặc Cộng tác viên và/hoặc Ứng viên tuyển dụng và/hoặc các cá nhân khác có liên quan (sau đây gọi chung là “Quý Khách hàng” “bạn” hoặc “của bạn” hay “của Quý Khách hàng”). Bằng việc ghi danh, đăng ký hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách hàng, Quý Khách hàng đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận toàn bộ và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào đối với các nội dung được đề cập tại Thông báo này và các thay đổi (nếu có) trong từng thời kỳ. Cụ thể:

This Notice describes the purposes for which this information may be used by the Company and shall be considered as an integral part that govern the relationship between the Company and our Customers and/or Users of Igloo’s platforms and/or Partners and/or Employees and/or Collaborators and/or Job Applicants and/or Related individuals (hereinafter collectively referred to as “Customers” and also “you” or “your”). By registering, applying for or using our products or services or by giving us access to your personal data, you have read, understood, accepted unconditionally all contents as mentioned in this Notice and any changes (if any) from time to time. In which:

 1. ĐỊNH NGHĨA

          DEFINITION

1.1 “Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Personal data” means information in the form of symbols, letters, numbers, images, sounds or other similar forms on a digital environment that is associated with a particular person or helps to identify a particular person. Personal data includes basic personal data and sensitive personal data.

1.2 “Thông tin giúp xác định một con người cụ thể”là thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể.

Information that identifies a particular person” is information derived from an individual’s activities, and when such information is combined with other stored data and information, it can identify a particular person.

1.3 “Dữ liệu cá nhân cơ bản”bao gồm:

Basic Personal data” includes:

a. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

Last name, middle name and first name, other name (if any);

b. Ngày, tháng, năm sinh;

Date of birth;

c. Giới tính;

Gender;

d. Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

Place of birth, place of birth registration, permanent residence address, temporary residence address, current residence address, hometown, contact address;

e. Quốc tịch;

Nationality;

f. Hình ảnh của cá nhân;

Photos of individuals;

g. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

Phone number, identity card number, personal identification number, passport number, driver’s license number, license plate number, personal tax identification number, social insurance number, health insurance card number;

h. Tình trạng hôn nhân;

Marital status;

i. Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

Information about family relationships (parents, children);

j. Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

Information about the individual’s digital account; personal data reflecting activities, history of activities on cyberspace;

k. Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc quy định tại Điều 1.3 này.

Other information relating to a particular person or helping to identify a particular person is not covered by this Article 1.3.

 

1.4 “Dữ liệu cá nhân nhạy cảm”là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:

Sensitive personal data” means personal data associated with an individual’s privacy that, when it is violated, it will directly affect the individual’s legitimate rights and interests, including:

a. Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;

Political views, religious views;

b. Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;

Health status and private life status recorded in the medical record, not including blood type information;

c. Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

Information related to racial or ethnic origin;

d. Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;

Information about inherited or acquired genetic characteristics of an individual;

e. Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

Information about the individual’s physical attributes and biological characteristics;

f. Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;

Information about an individual’s sex life and sexual orientation;

g. Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

Data on crimes and offenses collected and stored by law enforcement agencies;

h.Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

Customer information of credit institutions, foreign bank branches, payment intermediary service providers and other authorized organizations, including: customer identification information as prescribed by law, information on accounts, information on deposits, information on deposited assets, information on transactions, information on organizations and individuals being the guarantors at credit institutions, bank branches, organizations providing intermediary payment services;

i. Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

Personal location data identified through location services;

j. Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

Other personal data required by law is unique and requires necessary security measures.

 

1.5 “Chủ thể dữ liệu” là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh.

Data Subject” means the individual reflected by the personal data.

 

1.6 “Xử lý dữ liệu cá nhân”là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Personal data processing” means one or more activities that affect personal data, such as collecting, recording, analyzing, confirming, storing, correcting, disclosing, associating, accessing, exporting, recovering, encrypting, decrypting, copying, sharing, transmitting, providing, transfering, deleting, destroying personal data or other related actions.

1.7 “Kiểm soát dữ liệu cá nhân”là việc quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân.

Personal data controlling” means determining the purposes and means of processing personal data.

1.8 “Bên Cung cấp”là Bên cung cấp dữ liệu cá nhân của của Chủ thể dữ liệu cho Bên còn lại khi chuẩn bị giao dịch, trong quá trình thực hiện giao dịch với Bên còn lại hoặc tương tác với Bên còn lại. Để làm rõ, Bên Cung cấp có thể là Chủ thể dữ liệu hoặc Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu.

Data Provider” means the Party that provides the Personal Data of the Data Subject to the Other Party when preparing a transaction, in the process of performing a transaction with the Other Party or interacting with the Other Party. To clarify, the Data Provider may be a Data Subject or a Data Controller and/or Data Processor.

1.9 “Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu”là Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp.

Data Controller and/or Data Processor” means the Party that controls personal data and/or processes personal data of the Provider.

1.10 Bên Cung cấp; Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu gọi chung là “các Bên” và gọi riêng là “Bên”.

Data Provider; Data Controller and/or Data Processor are collectively referred to as the “Parties” and individually as the “Party”.

1.11 “Kênh giao dịch”là các kênh giao dịch giữa Igloo và Bên còn lại, bao gồm nhưng không hạn chế ở Hợp đồng, website, ứng dụng…hoặc các kênh giao dịch khác tùy theo từng thời kỳ.

Transaction channel” means the transaction channels between Igloo and the other Party, including but not limited to Contract, website, application, etc. or other transaction channels from time to time.

 

 1. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP, XỬ LÝ

TYPES OF PERSONAL DATA COLLECTED, PROCESSED

 

Các loại Dữ liệu cá nhân do Công ty thu thập có thể thay đổi tùy theo mối quan hệ kinh doanh được thiết lập. Loại dữ liệu cá nhân được xử lý có thể bao gồm Dữ liệu cá nhân cơ bản và/hoặc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

The types of Personal data collected by the Company may vary according to the business relationship that is established. The Personal data collected and processed may include Basic personal data and/or Sensitive personal data.

 

 1. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU

PURPOSES OF PERSONAL DATA PROCESSING


Đối với Ứng viên tuyển dụng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin thu thập được để:

For our Job Applicants, we will use the information we collect about you:

a. Để tiếp nhận hồ sơ ứng viên, đánh giá và liên hệ với Ứng viên tuyển dụng có kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp cho các vị trí công việc tại Công ty;

To receive job applications, evaluate and contact Job Applicants having appropriate skills and experience for the positions at the Company;

b. Để đề nghị Ứng viên tuyển dụng các cơ hội việc làm;

To offer jobs to Job Applicants;

c. Để thực hiện các thủ tục tuyển dụng, kiểm tra tính tuân thủ của hồ sơ và lý lịch, cũng như thông báo về các quyết định về bổ nhiệm và/hoặc tuyển dụng nhân viên mới;

To carry out recruitment procedures, conduct compliance and background check, as well as inform decisions on appointments and/or new hires;

d. Nhằm lưu trữ và quản lý hồ sơ các Ứng viên tuyển dụng tiềm năng để dùng cho mục đích tuyển dụng tại từng thời kỳ của Công ty;

To store and manage records of potential Job Applicants for recruitment purposes from time to time of the Company;

e. Để giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định cũng như các chính sách, tiêu chuẩn và thủ tục nội bộ của chúng tôi;

To monitor compliance with our legal and regulatory obligations and internal policies, standards, and procedures;

f. Để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi;

To fulfil our legal and regulatory obligations;

g. Để tạo điều kiện cho việc phòng ngừa, phát hiện và điều tra tội phạm và bắt giữ hoặc truy tố tội phạm theo quy định của pháp luật;

To facilitate the prevention, detection and investigation of crime and the apprehension or prosecution of offenders in accordance with the laws;

h. Để điều tra, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc các khiếu nại khác có tính chất tương tự;

To investigate, exercise or defend legal claims or other claims of a similar nature;

i. Để quản lý sức khỏe, an toàn và an ninh của nhân viên của chúng tôi tại nơi làm việc;
To manage the health, safety and security of our employees in the workplace;

j. Để quản lý an ninh về mặt vật chất và logic đối với cơ sở văn phòng, hệ thống CNTT, thông tin bí mật và tài sản trí tuệ của chúng tôi;

To manage the physical and logical security of our office premises, IT systems, confidential information and intellectual property;

k. Để thực hiện hoặc thực thi các quyền của chúng tôi.

To exercise or enforce our rights.

Đối với các Quý Khách hàng khác, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin thu thập được để:

For our other Customers, we will use the information we collect about you:

a. Để hỗ trợ, đánh giá và xử lý (các) đề nghị/yêu cầu của Quý Khách hàng đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được Igloo cung cấp hoặc phân phối (bao gồm nhưng không giới hạn ở những sản phẩm của bên thứ ba chẳng hạn như các hợp đồng bảo hiểm);

To assist, assess and process your application(s)/request(s) for any of the products or services offered or distributed by Igloo (including but not limited to third party products such as insurance policies);

b. Để hỗ trợ Quý Khách hàng quản lý thông tin hợp đồng bảo hiểm;

To assist you in managing insurance policy information;

c. Để giải quyết khiếu nại bảo hiểm

To settle insurance claims;

d. Để phục vụ cho việc cung cấp, vận hành, xử lý và quản lý của Igloo đối với các sản phẩm và dịch vụ cho Quý Khách hàng, và để phục vụ các mục đích khác mà Igloo cho là phù hợp tại từng thời điểm; và/hoặc;

For the provision, operation, processing, and administration of products and services to you, and to serve other purposes that Igloo deem appropriate in each period;

e. Để xác định danh tính và lý lịch, xác thực và định danh thông tin của Quý Khách hàng;

To check identity and background, authentication and identification on your information;

f. Để cung cấp thông tin, đề nghị giao dịch và tiến hành tiếp thị và khuyến mại tới Quý Khách hàng liên quan đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ do Igloo hoặc các đối tác của Igloo cung cấp cho Quý Khách hàng mà Quý Khách hàng có thể quan tâm;

To provide information, to offer, and to conduct marketing and promotion to you related to any products and services provided by Igloo and Igloo’s business partners which may be of interest to you;

g. Phân tích kinh doanh hoặc phát triển/cải tiến các sản phẩm, dịch vụ và quy trình;

To do business analysis or develope/improve products, services, and processes;

h. Lưu trữ và xử lý dữ liệu, bao gồm cả điện toán đám mây;

To store and process data, including cloud computing;

i. Để thực hiện và tuân thủ hợp đồng giữa Igloo với các bên khác;

To undertake and comply with contractual arrangements between Igloo and other parties;

j. Để tiến hành nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do Igloo cung cấp có thể liên quan tới Quý Khách hàng;

To conduct market research, surveys, and data analysis related to any service or product provided by Igloo which may be relevant to you;

k. Để đáp ứng hoặc tuân thủ các chính sách nội bộ của Igloo và các quy định pháp luật, yêu cầu bằng văn bản, quyết định được ban hành bởi tòa án, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức quản lý khác mà trong đó Igloo là thành viên tham gia hoặc Việt Nam là quốc gia thành viên (bao gồm nhưng không giới hạn việc tiết lộ thông tin cho các cơ quan quản lý, thanh tra, giám sát hoặc kiểm toán);

To meet or comply with Igloo’s internal policies and procedures and any applicable regulations, written requests, and decisions issued by any court, competent state agencies or other management agencies and organizations of which Igloo is a participating member or of which Vietnam is a member country (including but not limited to disclosures to regulatory bodies that perform audit checks, inspection and supervision);

l. Để tạo dữ liệu, báo cáo và thống kê cho Igloo và/hoặc các bên thứ ba khác có liên quan của Igloo hoặc theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các bên thứ ba khác có liên quan;

To generate data, reports, and statistics for Igloo and/or related third parties or when requested by other competent authorities, or related third parties;

m. Để đánh giá, đưa ra hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý;

To evaluate, bring or defend legal claims;

n. Để phòng ngừa và phát hiện tội phạm tài chính, trục lợi bảo hiểm thông qua điều tra khiếu nại;

To prevent and detect financial crimes, insurance frauds by investigating of claims;

o. Kiểm toán (nội bộ và độc lập);

To implement audits (internal and external);

p. Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi quy định pháp luật.

For any other purpose that is required or permitted by provisions of the law.

 

 1. TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

4.1 Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Khách hàng cho những người nhận sau:

We may share personal information about you with the following recipients:

a. Cán bộ nhân viên của Igloo;

Igloo’s personnel;

b. Các công ty con, công ty liên kết của Igloo;

Subsidiaries and affiliated companies of Igloo;

c. Các công ty bảo hiểm, đối tác có quan hệ hợp đồng với Igloo;

Insurance companies, partners with contractual relationship with Igloo;

d. Các công ty và/hoặc các tổ chức đóng vai trò là các bên cung cấp, đối tác, đại lý và/hoặc các cố vấn, tư vấn chuyên nghiệp của Igloo, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công ty cung cấp dịch vụ hành chính, bưu chính, tiếp thị, bán hàng, trung tâm chăm sóc khách hàng, quản trị nhân sự, xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin, máy tính, thanh toán, thu hồi nợ, thông tin tín dụng và các công ty thực hiện dịch vụ định danh khách hàng, lưu ký, thẻ, nghiên cứu trị trường, mô hình hóa dữ liệu, đổi thưởng, lưu trữ và quản lý hồ sơ, nhập liệu, pháp lý, phương tiện truyền thông xã hội, viễn thông, kết nối mạng, điện thoại, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ công nghệ, quản lý lực lượng lao động, báo cáo rủi ro, quyết định tín dụng, an toàn thông tin, trung tâm dữ liệu, hội thảo, các dịch vụ tư vấn, và/hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến, hoặc để hỗ trợ, cho việc vận hành hoạt động kinh doanh của Igloo;

Companies and/or organizations that act as Igloo’s suppliers, partners, agents and/or professional advisers, including but not limited to companies providing administrative, postal, marketing, sales, customer service center, human resource, data processing, information technology, computer, payment, debt collection, credit information and other customer identification services, depository, card, market research, data modeling, reward redemption, records archiving and management, data entry, legal, social media, telecommunication, network connection, telephone, infrastructure facilities and technology support, workforce management, risk reporting, credit decision, information security, data center, conferencing, advisory services, and/or other services in connection with, or to support, Igloo’s business operation;

e. Nhân viên, khi cần thiết để điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
Employees, where necessary to operate our business;

f. Các nhà cung cấp bên thứ ba, khi chúng tôi thuê ngoài để thực hiện các hoạt động xử lý, khi đó các nhà cung cấp bên ngoài này sẽ xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt chúng tôi. Các hoạt động xử lý này sẽ nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi và sẽ được thực hiện theo các tiêu chuẩn bảo mật và hướng dẫn nghiêm ngặt của chúng tôi;

Third party suppliers, where we outsource our processing operations to suppliers that process personal information on our behalf. These processing operations shall remain under our control and will be carried out in accordance with our security standards and strict instructions;

g. Những người kế thừa của doanh nghiệp, khi Công Ty được bán cho, mua lại hoặc sáp nhập với một tổ chức khác, toàn bộ hoặc một phần;

Successors of the business, where the Company is sold to, acquired by or merged with another organisation, in whole or in part;

h. Cơ quan công quyền, cơ quan quản lý và cơ quan chính phủ, khi cần thiết, để chúng tôi tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý và quy định của mình;

Public authorities, regulators and government bodies, where necessary for us to comply with our legal and regulatory obligations;

i. Cố vấn pháp lý, công ty bảo hiểm và điều tra viên khiếu nại, khi cần thiết, để điều tra, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, các yêu cầu bồi thường bảo hiểm hoặc các khiếu nại khác có tính chất tương tự; và

Legal advisers, insurers and claims investigators, where necessary to investigate, exercise or defend legal claims, insurance claims or other claims of a similar nature; and

j. Các cơ quan thực thi pháp luật, khi cần thiết, để tạo điều kiện cho việc ngăn ngừa, phát hiện và điều tra tội phạm cũng như bắt giữ hoặc truy tố tội phạm;

Law enforcement bodies, where necessary to facilitate the prevention, detection and investigation of crime and the apprehension or prosecution of offenders;

k. Các tổ chức riêng lẻ, thương nhân và đối tác chiến lược của chúng tôi có thể liên hệ với Quý Khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi mà chúng tôi tin rằng Quý Khách hàng có thể quan tâm hoặc mang lại lợi ích cho Quý Khách hàng;

The individual entities, our merchants and strategic partners may contact you about products, services and offers, which we believe may be of interest to you or benefit;

l. (Với riêng với các Ứng viên tuyển dụng) Các cơ quan tuyển dụng, khi cần thiết, để thực hiện và quản lý quy trình tuyển dụng;

(For Job Applicants only) Recruitment agencies, where necessary to administer and manage the recruitment process;

 

4.2 Xin lưu ý rằng, chúng tôi sẽ coi dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng là riêng tư và bí mật và ngoài các bên đã nêu ở trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu của Quý Khách hàng cho bất kỳ bên nào khác ngoại trừ:

Please be noted that we will otherwise treat your personal data as private and confidential and apart from the parties stated above, we will not disclose your data to any other party except:

a. Khi Quý Khách hàng cho phép chúng tôi tiết lộ;

When you have given permission;

b. Khi chúng tôi được yêu cầu hoặc được cho phép tiết lộ theo quy định pháp luật;

When we are required or permitted to do so by law;

c. Khi chúng tôi được yêu cầu và được cho phép theo quyết định của tòa án;

When required or authorised by any order of court;

d. Khi chúng tôi chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo (các) thỏa thuận giữa Quý Khách hàng và chúng tôi; và/hoặc

When we may transfer rights and obligations under your agreement(s) with us; and/or

e. Khi chúng tôi buộc phải đáp ứng nghĩa vụ của mình với bất kỳ cơ quan quản lý có thẩm quyền nào.

When we are required to meet our obligations to any relevant regulatory authority.

 

 1. CHUYỂN THÔNG TIN RA NƯỚC NGOÀI

OVERSEAS TRANSFERS OF INFORMATION

Chúng tôi hoạt động trên cơ sở toàn cầu và trên toàn thế giới và do đó, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân về Quý Khách hàng sang các quốc gia khác để xử lý cho các mục đích được nêu trong Thông Báo này.

We operate on a global and worldwide basis and we therefore may transfer personal information about you to other countries to be processed for the purposes outlined in this Notice.

 

Nếu chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ ở một quốc gia khác, chúng tôi sẽ yêu cầu họ, thông qua cam kết theo hợp đồng, phải áp dụng mức độ bảo vệ giống như mức độ bảo vệ cần thiết theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sẽ tuân thủ đúng các yêu cầu về thông báo và nhận được sự đồng ý theo quy định của pháp luật.

If we use service providers in another country, we require them, through contractual undertaking, to apply the same level of protection as would be necessary under the Decree 13/2023/ND-CP dated 17/4/2023 on personal data protection. We will comply with the notice and consent requirements under the laws .

 

Chúng tôi cũng cam kết tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc điều kiện nào về chuyển Dữ Liệu Cá Nhân xuyên biên giới mà các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan khác/cơ quan quản lý tại Việt Nam có thể ban hành. Chúng tôi sẽ cập nhật Thông Báo này khi cần thiết thông qua các phương tiện được yêu cầu hoặc cho phép theo luật hoặc quy định hiện hành (ví dụ: đăng tải trên trang thông tin điện tử của chúng tôi).

We also undertake to comply with any requirements or conditions for cross-border transfer of Personal Data that the authorities and other agencies/regulators in Vietnam may issue. We will update this Notice as may be necessary through the means required or permitted under applicable laws or regulations (for example, posting on our website).

 

 1. THỜI GIAN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

PERSONAL DATA PROCESSING TIME

Igloo sẽ thực hiện quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng ngay khi nhận được thông tin. Quá trình xử lý dữ liệu kết thúc khi Igloo không còn lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Quý Khách hàng theo quy định Igloo và theo quy định pháp luật.

Igloo shall conduct your personal data processing upon receipt of your personal data. Data processing shall end when Igloo no longer stores any of your personal data, according to Igloo’s regulations, and the laws.

 

 1. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

RETENTION OF INFORMATION

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân trong khoảng thời gian yêu cầu theo luật và các quy định cũng như sự cần thiết để đạt được các mục đích nêu trong Thông Báo này. Khi đưa ra quyết định về thời gian lưu trữ dữ liệu, chúng tôi cân nhắc những yếu tố sau:

We will use and retain Personal Data only within the period required by laws and regulations and necessary to achieve the purposes stated in this Notice. In making decisions about how long to retain data, we take account of the following:

  • Ngày chấm dứt hợp đồng hoặc quan hệ kinh doanh có liên quan;

The termination date of the relevant contract or business relationship;

  • Bất kỳ khoảng thời gian lưu trữ nào theo yêu cầu pháp luật, theo quy định hoặc theo chính sách nội bộ; và

Any retention period required by law, regulation or internal policy; and

  • Bất kỳ nhu cầu lưu giữ hồ sơ nào vượt quá khoảng thời gian nêu trên để đáp ứng với các cuộc kiểm toán thực tế hoặc có khả năng xảy ra, các vấn đề về thuế hoặc các khiếu kiện pháp lý.

Any need to preserve records beyond the above period in order to deal with actual or potential audits, tax matters or legal claims.

 

 1. TÍNH AN TOÀN CỦA THÔNG TIN

INFORMATION SECURITY

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp an toàn thích hợp để bảo vệ tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về Quý Khách hàng và đảm bảo rằng thông tin đó được xử lý theo luật về quyền riêng tư dữ liệu hiện hành.

We have implemented appropriate security measures to protect the confidentiality, integrity and availability of the personal information we collect about you and ensure that such information is processed in accordance with applicable data privacy law.

 

 1. QUYỀN ĐỐI VỚI THÔNG TIN

INFORMATION RIGHTS OF CUSTOMERS

Theo luật về quyền riêng tư dữ liệu hiện hành, Quý Khách hàng có các quyền sau đối với bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập và sử dụng:

You have the following rights under applicable data privacy law in respect of any personal information we collect and use about you:

a. Quyền truy cập và kiểm tra thông tin cá nhân của Quý Khách hàng hoặc được cung cấp một bản sao cố định của thông tin được lưu giữ về Quý Khách hàng.

The right to access and inspect your personal information or be provided with a permanent copy of the information being held about you.

b. Quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của Quý Khách hàng hoặc trong trường hợp có tranh cãi về tính chính xác của thông tin, có quyền bổ sung thông tin để đưa ra thông báo rằng Quý Khách hàng tranh cãi về tính chính xác của thông tin đó.

The right to request the correction of your personal information or in cases where the accuracy of information is disputed, to supplement the information to give notice that you dispute its accuracy.

c. Quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân, đặc biệt khi việc tiếp tục sử dụng thông tin không còn cần thiết nữa.

The right to request the erasure of your personal information, particularly where the continued use of the information is no longer necessary.

d. Quyền yêu cầu hạn chế xử lý thêm thông tin cá nhân của Quý Khách hàng, ví dụ: khi tính chính xác của thông tin đang gây tranh cãi và Quý Khách hàng yêu cầu không sử dụng thông tin đó cho đến khi xác nhận tính chính xác.

The right to request the restriction of your personal information from further processing, e.g.where the accuracy of the information is disputed and you request that the information not be used until its accuracy is confirmed.

e. Quyền rút lại sự chấp thuận, trừ khi pháp luật có quy định khác.

The right to withdraw your consent, unless otherwise provided by law.

f. Quyền khiếu nại với cơ quan quản lý về bảo vệ dữ liệu có liên quan về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của Quý Khách hàng.

The right to complain to the relevant data protection regulator about our processing of your personal information.

 

 1. KHIẾU NẠI

COMPLAINTS

Nếu Quý Khách hàng muốn khiếu nại về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách hàng, vui lòng liên hệ tới chúng tôi theo thông tin được quy định tại Điều 12 của Thông báo này. Tuy nhiên, nếu Quý Khách hàng vẫn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý khiếu nại của Quý Khách hàng, Quý Khách hàng có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý về bảo vệ dữ liệu có liên quan.

If you wish to make a complaint about the way we use your personal information, please contact us at the address specified in article 12 of this Notice. However, if you are still not satisfied with the way we have handled your complaint, you have the right to submit such complaint to related competent authorities on data protection.

 

 1. THAY ĐỔI ĐỐI VỚI THÔNG BÁO NÀY

CHANGES TO THIS NOTICE

Thông Báo này không phải là hợp đồng và chúng tôi có quyền sửa đổi một cách hợp lý tùy theo từng thời điểm để đảm bảo Thông Báo này tiếp tục phản ánh chính xác cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách hàng. Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý Khách hàng khi có mọi cập nhật hoặc thay đổi đối với Thông Báo này. Quý Khách hàng nên định kỳ xem lại Thông Báo này để đảm bảo Quý Khách hàng hiểu chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách hàng như thế nào.

This Notice is not contractual and we reserve the right to reasonably amend it from time to time to ensure it continues to accurately reflect the way that we collect and use your personal information. Any updates or changes to this Notice will be notified to you. You should periodically review this Notice to ensure you understand how we collect and use your personal information.

 1. THÔNG TIN LIÊN LẠC

CONTACT INFORMATION

Trường hợp Quý Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thông Báo này hoặc cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ tới chúng tôi qua địa chỉ:

Should you have any query in relation to this Notice or how we handle your personal data, kindly contact us at:

  • Văn phòng Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà Epic Tower, Ô đất D14 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hanoi office: 9th floor, Epic Tower Building, Land lot D14 Cau Giay New Urban Area, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam

  • Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 1, 87A Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

HCM office: 1st Floor, 87A Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

 

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com