IglooCare Logo

Simple.
Painless.
Honest.

Get your gadget covered now
travel insurance companies in philippines

What agents say about Ingite

Previous slide
Next slide

FAQ

A: 是的,您可以用一个账户管理多个店铺,且能够灵活的为每个店铺选择不同的保障方案。

A: 是的,Igloo提供的保障服务包括物流保障和订单保障,物流保障和订单保障均有对应赔偿。目前无法单独购买单项保障

A: 不能,Igloo仅支持以店铺为单位购买保障服务,服务将覆盖店铺内所有订单

A: 物流保障起赔金额为50美元,最高赔付为800美元;订单保障没有起赔金额,最高赔付金额为800美元

A: 您的订单必须为通过SLS(Shopee Logistics Service)物流渠道发货的订单

A: 不需要,Igloo将自动审核满足保障条件的赔付订单,并将赔付款额转入卖家提供的Payoneer/LianLian账上。卖家可通过服务网站查看订单状态及赔付进度。

A: 目前可支持Payoneer和连连支付(LianLian pay)。

A: 收到服务生效邮件后,第二天到达境内转运仓的订单即受到保障。

A: Igloo的综合保障计划包含台湾地区7天鉴赏期赔付。超过7天退货的订单仅可赔付缺件错件、描述不符、因交付延迟导致买家退货退款的订单。

A: 卖家可选择免费退货或者获得赔付,(台湾站点/越南站点仅可选择免费退货)二者仅可选择其一。

A: 服务技术由Igloo公司提供服务支持。

A:不会,保障服务费用以及赔付金额是Igloo单独与卖家结算的,您的订单状态与Igloo后台同步。

A: 商家以店铺为单位投保,该方案覆盖店铺内所有订单,商家不可选择其中某些订单进行支付。Igloo每周二向商家发送上周根据所有店铺订单所生成的服务费账单,商家支付服务费后Igloo将自动为符合条件的订单进行赔付。

A: 对于已支付服务费的店铺订单,Igloo会在每周五生成符合赔付的退款账单。生成账单后的第二周完成支付

*本页面的产品及跨境物流保障服务由Igloo品牌运营方Axinan Pte. Ltd及其关联公司直接独立提供

Register today to make money

igloo insurance partners

KL office Address

Level 8, Vertical Corporate Tower B,
Avenue 10, Jalan Kerinchi,
Bangsar South 59200,
Kuala Lumpur, Malaysia

Monday – Friday
10AM – 6PM
(except Malaysia Public Holidays)

Contact Us

Customer Support Email:
‍‍‍cs.my@iglooinsure.com

Customer Support Phone:
‍012- 2471910

Connect with us

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com