E-Wallet

digital payment insurance singapore

Securing your digital transactions

Digital consumerism is ever rising and with it the use of digital payments services. However, this trend does come with its own set of perils. Lost phone, hacked emails, or SIM hijacking are everyday risks that customers face which could potentially lead them to lose their hard earned money. Igloo E-Wallet Insurance is determined to make it safe for customers to make digital payments with peace of mind.

What differentiates our product?

Terms And Conditions

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký ngay”, bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của Igloo.
VN contact number: 0888 994 664

VN email
Partnership: cs.vn@igloo.insure
Agency: cs.agency.vn@iglooinsure.com